Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy
www.getsound.pl

Rynek kapitałowyRynek kapitałowy stanowi jeden z segmentów rynku finansowego. Dochodzi na nim do obrotu średnio i długoterminowych aktywów finansowych.

Tym co odróżnia go od rynku pieniężnego jest termin zapadalności instrumentów finansowych. Na rynku pieniężnym wynosi on do jednego roku, natomiast w przypadku rynku kapitałowego jest to okres powyżej roku.

Za podstawowe funkcje rynku kapitałowego uważa się pozyskiwanie kapitału przez emitentów oraz uzyskiwanie dochodów przez inwestorów. Dodatkowo do zadań tego rynku zalicza się efektywną alokację kapitału w gospodarce oraz właściwą wycenę papierów wartościowych.

Podstawową formą rynku kapitałowego jest rynek papierów wartościowych. Na tym rynku dochodzi do obrotu długoterminowymi papierami wartościowymi (np. akcjami, obligacjami).

Składa się on z rynku pierwotnego na którym dochodzi do emisji papierów od spółek oraz rynku wtórnego, gdzie dokonuje się kupna i sprzedaży papierów już wyemitowanych. Inwestowanie na tym rynku wiąże się z dużą dozą ryzyka.

Liczymy na wzrost akcji „naszej” spółki, gdy tak się nie dzieje nie zarabiamy nic a często nawet tracimy. Dlatego przy inwestycjach w papiery wartościowe ważna jest dywersyfikacja kapitału a co za tym idzie ograniczenie ryzyka.

Stan całego rynku zależy od wielu elementów, ale tym głównym jest stan gospodarki danego kraju. Informacje o wielkości produkcji, sprzedaży czy bezrobocia mają znaczący wpływ na wartość papierów. Jednocześnie uważa się, że to rynek kapitałowy jest barometrem koniunktury w kraju.